Oct.21.2020

Beijing Duck

Xi Jinping, China, Hong Kong protests, Beijing Duck, political cartoon